top of page
Search

השימוש בפוליגרף במסגרת חקירה פלילית

השימוש במכשיר הפוליגרף הפך נפוץ ביותר בשנים האחרונות כאשר השימוש העיקרי מבוצע לרוב בתפקידי אבטחה שונים ובמקומות עבודה בהם מתבקשים עובדים או מועמדים לתפקיד מסוים לעבור בדיקת פוליגרף.


מכשיר הפוליגרף נועד לקלוט את תגובותיו הבלתי רצוניות של הנחקר בכדי לבדוק האם הוא דובר אמת, וזאת תוך בחינת התגובות הפיזיולוגיות של הנחקר ועל פי ההנחה כי כאשר אדם משקר בזמן התשאול יתרחשו בגופו שינויים בלחץ הדם, שינויי דופק ושינוי בהולכה החשמלית של עורו.

אמינות בדיקת הפוליגרף ונאותות השימוש בה מוטלת בספק ואין הסכמה אחידה בדבר כשירות השימוש בתוצאות בדיקה זו עקב העובדה כי ניתוח תוצאות הבדיקה מבוסס על קשרים הסתברותיים ואינו מעיד על תוצאה אבסולוטית. התנהגותם של אחוז גבוה מהנשאלים ותגובותיהם הפיזיולוגיות בעת שהם משקרים אינה יכולה להשליך באופן חד משמעי על כלל הנשאלים ומכאן שבדיקת הפוליגרף עשויה להוביל אל מסקנות שגויות.
השימוש בבדיקת פוליגרף כראייה בהליכים אזרחים עשויה להיות קבילה בתנאי שכל בעלי הדין נתנו הסכמתם לכך, אך בהליך הפלילי לעומת זאת בדיקת הפוליגרף אינה קבילה כלל ואין ליחס לה כל משקל. עם זאת לא מעט פעמים נראה כי גופי החקירה בהליך הפלילי מבקשים מן החשוד לעבור בדיקת פוליגרף במסגרת הליכי המעצר ומבצעים באלו שימוש על מנת לקדם את החקירה, להגיע אל חשודים נוספים או לבצע פעולות חקירה נוספות אשר יאוששו את העולה מהבדיקה.

לאור הניסיון המוכח המראה כי התרגשות בעת הבדיקה יכולה להשפיע על תוצאותיה ומנגד מראה כי אנשים מסוימים הנם בעלי יכולת להטות את תוצאות הבדיקה, אין כל משקל לבדיקה זו בהליך הפלילי ואף מעבר לכך לבדיקה זו אין כל השפעה בהוכחת האשמה ובית המשפט אמור להתעלם כליל מכל הקשור לביצועה או לאי ביצועה של בדיקת פוליגרף במהלך החקירה.

חשוד המתבקש לעבור בדיקת פוליגרף אינו חייב להסכים! אי הסכמת החשוד לבצע את הבדיקה לא יוכל לשמש כנגדו במהלך ההליך הפלילי וכקביעת בית המשפט העליון בעניין עדיף כי לא יובא כלל בפני בית המשפט במסגרת ההליך.


6 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page